Alviina

alviina6.jpg
 
 

På svenska

Klimatkrisen och ökad ojämlikhet överskrider statsgränser. Vi måste hitta lösningarna tillsammans. Därför kandiderar jag i EU-parlamentsvalet.

I Europaparlamentet skulle jag aktivt jobba för att skydda naturen. Jag skulle satsa på människors välmående, utbildning, psykisk hälsa, ekonomisk grundtrygghet och att stärka människors grundläggande rättigheter.

Min bakgrund ligger i internationella arbetsuppgifter inom konfliktlösnings- och dialogprojekt. Fredlig utrikespolitik och mänskliga rättigheter bör vara EU:s viktigaste målsättningar. Vi ska bygga broar, inte murar.

Jag jobbar som projektchef och har satt igång medborgarinitiativet Terapigaranti. I min karriär, i frivilligarbete och som fullmäktigeledamot har jag intensivt koncentrerat mig på att främja jämlikhet, hållbarhet och välmående.

Vi ska skapa framtidens Europa där människor och naturen mår bra. Din röst avgör.

ETT EUROPA FÖR FRED OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

EU:s viktigaste målsättningar bör vara fredlig utrikespolitik, mänskliga rättigheter och jämlikhet. Vi måste satsa på utvecklingsarbete och krishjälp. Genom att bygga broar kan vi stärka EU:s roll och tackla globala utmaningar och konflikter.


VÄLMÅENDE, HÄLSA OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER I FOKUS

Vi ska använda allmänna medel hållbart med tanke på naturens och människors välmående, utbildning, psykisk hälsa, ekonomisk grundtrygghet och grundläggande rättigheter. Vi ska bygga ett social och ekologiskt hållbart Europa.


VI LÖSER KLIMATKRISEN - TILLSAMMANS

Vi ska skydda naturen. Vi ska frigöra Europa från fossila bränslen och avskaffa stöd som skadar miljön. Europa på spår: Att resa med tåg ska vara lättare än att flyga. Vi ska driva stark internationell miljöpolitik.

Alviinas svar i Yle valkompassen

In English


Climate crisis, conflicts and growing global inequality do not stop at borders. Solutions to these problems must be developed together. This is why I am running for European Parliament from the Greens.

I would work efficiently towards protecting nature in the European Parliament. I would invest in the strengthening of the welfare of people, education, mental health, livelihoods and basic rights.

I have a background of working in international positions in conflict resolution and dialogue projects. A foreign policy that builds peace and human rights must be priorities for the EU. Let’s build bridges, not walls.

I work as a Project Manager and I was the originator of Therapy guarantee-citizens’ initiative. In my professional life, voluntary work and as a Helsinki City Councillor, I have focused especially on the advancing of equality, sustainability and welfare.

Let’s create a Europe of the future, where people and nature thrive. Your vote counts!

A EUROPE OF PEACE AND HUMAN RIGHTS

Foreign policy that builds peace and human rights should be the main goal of EU. Let’s invest in development cooperation and crisis intervention and strengthen the EU’s role as a bridge builder, so that we can solve global challenges and conflicts.

WELFARE, HEALTH AND BASIC RIGHTS AT THE CORE
We should use public funds in a sustainable way to strengthen the resilience of nature, the welfare of people, education, mental health services, people’s livelihoods and basic rights. Let’s build socially and environmentally sustainable Europe.

LET’S SOLVE THE CLIMATE CRISIS - TOGETHER

We must protect nature. Europe must phase out fossil fuels and end subsidies that are harmful for the environment. Let’s get Europe on tracks by making traveling by train easier than flying. Let’s advocate for strong international climate policy.